ETT POSITIVT RASEBORG I UTVECKLING


POSITIIVINEN RAASEPORI KEHITYKSESSÄ"Jag heter Kjell Renman och kallas för Tjalle. Jag vill arbeta för att staden utvecklas och att vi ska se positivt på allt fint som finns i staden. Jag vill också jobba för att vår stad ska utvecklas till en modern och dynamisk stad där människor vill leva, bo, gå i skola, jobba och besöka. Vi ska lyfta fram vår stad för att få ökad synlighet, vilket också skapar förutsättningar för inflyttning och nyetableringar. Vi bör anpassa vårt samhälle så att barn, ungdomar och unga familjer också hittar sin plats. Jag vill att vi stärker de olika stadsdelarnas och byarnas särprägel samt förbättrar infrastrukturen och kommunikationen inom och till staden. Förvaltningen bör vara slagkraftig för att effektivt producera de tjänster invånarna och företagen behöver på ett positivt och tillmötesgående sätt. Staden bör marknadsföras effektivt för att gynna turism och kultur, vi bör satsa på de områden som har förutsättningar att locka turister och stödja evenemang som har synlighet ytter om stadens gränser. För att vi ska må bra och vara friska bör vi även skapa möjligheter och stödja idrott och motion. Stadens läge och natur ger stora möjligheter att utveckla friluftsområden som gynnar alla människor."

"Minun nimeni on Kjell Renman ja minua kutsutaan Tjalleksi. Haluan työskennellä sen eteen, että kaupunki kehittyy ja että näkisimme mitä hyvää kaupungistamme löytyy. Haluan myös työskennellä sen eteen, että kaupungista kehittyy moderni ja dynaaminen kaupunki missä ihmiset haluavat elää, asua, käydä kouluja, työskennellä ja vierailla. Meidän kaupunkiamme on nostettava esiin, jotta saamme enemmän näkyvyyttä, mikä myös luo mahdollisuuksia positiiviselle muuttoliikenteelle ja uusien yrityksien perustamiselle. Yhteiskuntaamme on sopeutettava niin että lapset, nuoriso ja nuoret perheet löytävät oman paikkansa. Haluan että vahvistamme eri kaupunginosien ja kylien yksilöllisyyttä, sekä parannamme infrastruktuuria ja kommunikaatiota kaupungin sisällä sekä sitä kohti. Kaupunginhallinnon tulisi olla iskukykyinen, jotta se voisi tuottaa niitä palveluja asukkaat ja yritykset tarvitsevat sekä tehokkaasti, että positiivisella ja avoimella tavalla. Kaupunkia tulisi markkinoida tehokkaasti, jotta se hyödyttäisi turismia ja kulttuuria, meidän tulisi panostaa alueisiin, joilla on edellytyksiä houkutella turisteja ja tukea tapahtumia, jotka saavat näkyvyyttä myös kaupungin rajojen ulkopuolella. Kuntalaisten hyvinvointi on tärkeä asia ja meidän tulisi luoda mahdollisuuksia ja tukea urheilua ja kuntoliikuntaa. Kaupungin sijainti ja luonto antavat monia mahdollisuuksia kehittää ulkoliikunta-alueita jotka suosivat kaikkia ihmisiä."

SENASTE ARTIKLAR

UUSIMMAT KIRJOITUKSET

    

Fotografier från olika platser i Reseborg under olika årstider. Det finns många fina och intressanta platser i Raseborg!

Staden bör vara öppen och positivt inställd till förslag på planläggning av nya områden och utbyggnad av staden. Detta bör ske i samråd med kommunens invånare och staden bör vara lyhörd till synpunkter och åsikter om olika projekt. Planläggningsansvaret ligger hos staden och utarbetning samt ändring av planer bör utföras utan dröjsmål.

Kaupungin tulee olla avoin ja positiivinen erilaisille ehdotuksille asuinalueiden kaavoituksiin ja kaupungin rakentamiseen liittyen. Suunnittelu tulisi tehdä yhdessä kuntalaisten kanssa ja kaupungin pitäisi kuunnella ja huomioida erilaiset näkemykset projekteista. Vastuu kaavoituksesta on kaupungilla ja suunnittelu sekä muutokset tulisi tehdä...