ARTIKLAR 

 

Fotografier från olika platser i Reseborg under olika årstider. Det finns många fina och intressanta platser i Raseborg!

Staden bör vara öppen och positivt inställd till förslag på planläggning av nya områden och utbyggnad av staden. Detta bör ske i samråd med kommunens invånare och staden bör vara lyhörd till synpunkter och åsikter om olika projekt. Planläggningsansvaret ligger hos staden och utarbetning samt ändring av planer bör utföras utan dröjsmål.

I en fungerande stad skall företagen beaktas som en viktig del av samhället. Ett gott företagsklimat och aktiva företag stärker staden, som därmed kan erbjuda en bättre service till alla. Företagen är också med och skapar stadens offentliga bild och rykte. Utan företag på orten har staden inga utvecklingsmöjligheter.

Raseborg bör aktivt jobba för att locka företag till orten. Genom nyetableringar av företag kan vi erbjuda fler arbetsplatser och påverka inflyttningen positivt, vilket bidrar till en konkurrenskraftigare stad.

Vi bör lyfta fram vår stad som en trevlig bostadsort som upprätthåller god service för dess medborgare. Konkret bör vi därmed satsa på dagvård, utbildning, fritidssysselsättning och infrastruktur.

En positiv stad bör erbjuda mångsidig service för sina kommuninvånare. Staden bör delvis själv producera tjänster men också stöda och samarbeta med organisationer och företag som producerar dem. Staden bör kontinuerligt evaluera kommuninvånarnas och företagens behov samt föra en öppen dialog mellan de olika parterna. Stadens beslutsfattande bör...

Raseborg ska skapa möjligheter för alla kommuninvånare att utöva idrott och röra på sig på ett mångsidigt sätt. Staden ska därför underhålla och förbättra idrottsanläggningarna och friluftsområdena i staden. Det är även vettigt att satsa på att bygga olika uteanläggningar, t.ex. utegym för att diversifiera utbudet av idrott som finns utan kostnad...

Vi bör ha god dagvård, grundskola och möjlighet till vidare utbildning på orten. Att läroplikten förlängs i augusti till 18 år och därmed att det andra stadiet blir obligatoriskt, lägger stora krav på kvaliteten av utbildningen. Det är viktigt att Raseborg kan hävda sig i konkurrensen mellan andra orter.