HÅLLBAR PLANERING AV NYA OMRÅDEN

18.05.2021

Staden bör vara öppen och positivt inställd till förslag på planläggning av nya områden och utbyggnad av staden. Detta bör ske i samråd med kommunens invånare och staden bör vara lyhörd till synpunkter och åsikter om olika projekt. Planläggningsansvaret ligger hos staden och utarbetning samt ändring av planer bör utföras utan dröjsmål.

I staden finns flera kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla områden, som exempel gamla stan i Ekenäs, brukssamhällena, skärgården och landsbygdssamhällen. Dessa områden bör skyddas och bevaras och därmed ska endast nödvändiga, hållbara och välanpassade förändringar göras här. Man bör även undvika byggen som avviker från den nuvarande stilen och noggrant avväga t.ex. trafikarrangemang som kan öka på belastningen på områdena.

Krav på ett mer ekologiskt hållbart byggande ökar hela tiden, vilket även sätter krav på stadens planläggning. Staden bör därför i sin planläggning av nya bostadsområden beakta att de planeras i lättåtkomliga områden i närheten av centrum eller på områden där det finns goda förbindelser med allmänna fortskaffningsmedel. Även närheten till el, fjärrvärme, vatten och avlopp, övriga kommunikationsförbindelser samt ett välfungerande avfallssystem är viktiga parametrar att beakta. Vi har på många sätt en vacker stad och vi ska utveckla den med känsla för vad som är förenligt, fungerande och i balans med nuvarande bebyggelse och natur.